โทมัสเจฟเฟอร์สัน

พาณิชย์กับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับใครควรจะเป็นคำขวัญของเรา

คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน ( โกดังขนาดเล็กให้เช่า )

เป็นธุรกิจการค้าของภาคเอกชนที่จัดขึ้นในรูปของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนแล้วแต่กรณี กิจการสำคัญที่คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชนดำเนินงานได้แก่ รับฝากสินค้า หรือมีพื้นที่โกดังขนาดเล็กให้เช่า โดยผู้ประกอบการคลังสินค้าหรือโกดัง  www.easystorage.co.th ได้รับเงินค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ฝากกู้ยืมเงินโดยเอาสินค้าที่ฝากนั้นจำนำไว้เป็นประกันแก่ผู้ประกอบกิจการคลังสินค้า โดยผู้ประกอบการคลังสินค้าได้รับดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใดเป็นค่าตอบแทน ให้บริการด้านความเย็นในการเก็บรักษาสินค้า รับอบพืชลดความชื้น กะเทาะ คัดผสม หรือด้วยกรรมวิธีอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ของผู้ฝาก โดยผู้ประกอบกิจการคลังสินค้าได้รับ ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อย่างอื่นอย่างใด กระทำการใด ๆ ตามแบบวิธีเกี่ยวกับ การศุลกากร การนำเข้า การส่งออก การขนส่งสินค้า และอาจจะจัดให้มีการประกันภัยซึ่งสินค้าซี่งตนพึงกระทำตามสัญญาเก็บของในคลังสินค้า เป็นต้น ” การจัดตั้งบริษัทจำกัดที่ประกอบกิจการคลังสินค้าสาธารณะและการดำเนินงานทางธุรการ ของกิจการคลังสินค้าอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฏหมายว่าด้วยกิจการค้าขายที่มีผลกระทบต่อ ความปลอดภัยและผาสุกของสาธารณชน และเงื่อนไขควบคุมคลังสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ “    

more... »

Tue, August 9 2016 » บริการ » Comments Off on คลังสินค้าสาธารณะของบริษัทเอกชน ( โกดังขนาดเล็กให้เช่า )